Picture of Pawinee Nakkhum [staff]
ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ภาคเรียนที่ 3/61
by Pawinee Nakkhum [staff] - Tuesday, 4 June 2019, 1:34 PM
 

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง ภาคเรียนที่ 3/61 ค่ะ สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เข้าเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิงในภาคเรียนนี้ จะใช้ username และ password เป็นระบบเดียวกับระบบลงทะเบียน(SLCM) ค่ะ

ถ้าพบปัญหาในการใช้งานหรือต้องการแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่อีเลิร์นนิง น้องๆ สามารถแจ้งได้ที่ ระบบแจ้งปัญปัญหาการใช้งาน e-Learning หรือต้องการปรึกษากับเจ้าหน้าที่โดยตรงให้โทรมาที่ 02-954-7300 ต่อ 151 หรือมาที่อาคารอธิการบดี ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ในวันและเวลาทำการค่ะ คือ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.